หลักสูตรของเรา

Our Courses

หลักสูตรเภสัชกรรมไทย
เพื่อผู้ที่ต้องการเป็นเภสัชกรแผนไทย รู้จักสมุนไพรทั้ง พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ เรียกว่า เภสัชวัตถุ รู้จักรสของ ยา ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เรียกว่า สรรพคุณเภสัช รู้จักหมวดหมู่ของตัวยาที่ให้ผลในการรักษา เรียกว่า คณาเภสัช รู้จักการปรุงยา เรียกว่า เภสัชกรรม เป็นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ อย่างเข้มข้น
หลักสูตรเวชกรรมไทย
เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรเภสัชกรรมเพื่อผู้ที่ต้องการมีความรู้ในการรักษาโรค ด้วยการรู้จักคัมภีร์ของโรคต่างๆ ด้วยการ รู้จักที่ตั้งของโรค รู้จักชื่อของโรคใด ซึ่งเรียกรวมว่า กิจ 4 ประการ อันเป็นความรู้ของแพทย์แผนโบราณนั้นเอง เมื่อท่านสามารถสอบได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทยแล้วท่านสามารถที่จะประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านสามารถมีความรู้ในด้านการตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพของครรภ์ทั้งเพื่อคุณภาพชิวิตของมารดาและทารกในครรภ์ ให้รู้กระบวนการทำคลอดที่สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดได้ทันนอกจากนั้นยังได้รับความรู้ด้านการดูแลความงามหลังคลอดซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรการนวดไทย
เป็นการให้ความรู้ศาสตร์โบราณที่ใช้การนวดเป็นการคลายและรักษาจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
เป็นหลักสูตรที่ศึกษากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมะกับสมาธิเพื่อสุขภาพ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทยเส้นประธานสิบ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การดัดตน การบันทึกผลการนวด การนวดไทยผ่อนคลาย การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
เป็นหลักสูตรศึกษากายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น การดัดตน ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ