นักศึกษา รุ่น ๒๐ วันอาทิตย์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง