การแพทย์แผนไทยเกิดจากการสะสม และประมวลความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณภาพชิวิตที่ดี โดยเน้นการป้องกันการเกิดโรค การรักษาโรค โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ เชื่อมโยงเป็นองค์กรอย่างสมบูรณ์

             แพทย์แผนไทยทำให้เรารู้จักตนเองและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา เพราะเหตุแห่งความเสื่อมและความแข็งแรงของร่างกายมาจากตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เรื่องใกล้ตัวมักเป็นสิ่งที่เรามองข้ามอยู่เสมอ

  • ท่านรู้หรือไม่ว่า ร่างกายของท่านมีธาตุอะไรเป็นสมุฎฐาน
  • ท่านรู้หรือไม่ว่า ฤดูที่ท่านอยู่กำลังให้คุณให้โทษกับท่านอย่างไร
  • ท่านรู้หรือไม่ว่า อายุของท่านขณะนี้ ต้องปฎิบัติตนอย่างไร
  • ท่านรู้หรือไม่ว่า กาลเวลานี้ท่านควรใส่ใจอย่างไรกับสุขภาพของท่าน
  • ท่านรู้หรือไม่ว่า สถานที่ที่ท่านอยู่ให้คุณหรือให้โทษอย่างไร ท่านรู้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ อาหาร อิริยบถ ความร้อน ความเย็น อดนอน อดข้าว อดน้ำ กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ การทำงานเกิดกำลังกาย ความเศร้าโศกเสียใจ โทสะ มีผลต่อความแข็งแรง และอ่อนแอ ของร่างกายจนนำไปสู่การเกิดโรคนั้นเกิดจากการประพฤติของท่านเป็นสำคัญแต่ท่านมักไม่ใส่ใจ เพราะความประมาณและนึกไม่ถึงว่าจะเกิดผลเสียกับสุขภาพของท่านมากเพียงนี้

            เพียงใส่ใจดูแลสุขภาพของท่านด้วยการแพทย์แผนไทย คุณภาพชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นเอง บางอาการที่ท่านเป็นไม่จำเป็นต้องรักษา ด้วยเพียงแต่ปรับรูปแบบการใช้ชิวิตแบบง่ายๆ ก็ทำให้ท่านเบาหรือหายจากโรคนั้นได้

             ท่านต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ถ้าต้องการ เพียงมาเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพแบบแพทย์แผนไทยกับโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) แล้วท่านจะรู้ว่าความรู้มิใช่เรื่องยากเกินกว่าที่ท่านจะได้รับและไม่ยากเกินกว่าที่ท่านจะนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีคุณภาพ