เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)ได้รับความอนุเคาระห์จากโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อไปให้ความรู้ในกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยทางโรงเรียนได้รับมอบหมายให้อาจารย์พรปรียา คู่เรืองตระกูล และทีมงานบูราณเวช Academy Kid ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายถอดความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้จากกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานค่านิยมอันดีงามของสังคมไทยสืบต่อไป