วันเสาร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) มีบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ วัดสลักเหนือ จ.นนทบุรี