วันอังคารที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) มีบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ วัดโพธิ์บ้านอ้อย จ.นนทบุรี