วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๖ ภาพกิจกรรม อาจารย์โรงเรียนภัทรเวชสยามเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ แพทย์แผนไทยในโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุโดยการใช้สมุนไพร” โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่อพลอย

โดยในวันงาน นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย และ นายธนัชพันธ์ ประพฤติกิจกุล. (ภัทรเวชรุ่น ๑๕) รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้มาร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย

โดยการบรรยาย ของ อ.ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ และ อ.จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา ให้กับกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงวัยฯ ได้ผลตอบรับที่ดีมาก และเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยสมุนไพรในครัวเรือน และการปรับพฤติกรรม ให้สุขภาพแข็งแรงสมวัย