วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นำทีมโดย คุณรฎาวัญ วงค์ศรีวงค์ ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และคุณอรทัย เอื้อตระกูล และ น.ศ.แพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘ โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย) จ.นนทบุรี ได้ไปร่วมเสวนา ในงาน HORT SOCIETY โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน “เรียนรู้เรื่องสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรใกล้ตัว” ครั้งที่ 1 ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ณ เวที ชั้น G สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ทบบ5)