วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยให้บริการตรวจดูแลรักษาสุขภาพฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านขนุนคลี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมเลี้ยงไอศรีม ขนม และมอบตุ๊กตา ของเล่น ให้แกเด็กๆ ในโรงเรียน