วันอาทิตย์ที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย) มีการออกหน่วยบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ วัดโคนอน บางกรวย จ.นนทบุรี