วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาโรงเรียนภัทรเวชสยาม ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาการนวดไทยรุ่น 15 และเริ่มคลาสเรียนแรก โดยอาจารย์ภารดี ถนอมใจ(ครูแก้ว)