วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖ ฝึกปฏิบัติพร้อมรับใบประกาศนียบัตร นวดระยะสั้น รุ่น ๑