วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๖ ยินดีต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ตรวจประเมินโรงเรียน นำโดยประธานคณะกรรมการ การลงพื้นที่ ดังนี้

๑.ท่านวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (ประธานกรรมการ)

๒.น.ส.วรณิดา อมรเวช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรรมการ)

๓.นายทัศนัย จันทโนทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (กรรมการ)

๔.น.ส.ศุริสา คำแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (กรรมการ)

๕.น.ส.ณัฐมน ณ ถลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (กรรมการและเลขานุการ)