วันอาทิตย์ที่ ๘ ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย) ได้นำ น.ศ.รุ่น ๒๐ วันอาทิตย์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง