วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นักศึกษาเภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยายาลูกกลอน(จันทลีลา) อาจารย์ผู้สอน อ.ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ