วันอาทิต์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอาทิตย์ ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาตอกเม็ด(ยาธาตุบรรจบ) สอนโดย อาจารย์ ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ