วันอาทิตย์ที่ ๒๘ และ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี ๒ เทอม ๑ รุ่น เรียนภาคปฎิบัติการการทำยาเข้าน้ำมันไพล การทำยาขี้ผึ้ง อาจารย์ผู้สอน อ.พรปรียา คู่เรืองตระกูล