วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี ๒ เทอม ๑ รุ่น เรียนภาคปฎิบัติการการทำยาแคปซูล ยาห้าราก ยาฟ้าทะยายโจร ผู้สอนโดย รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์