วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ น.ศ.ภัทรเวชสยาม รุ่น ๑๙ วันพฤหัส และ วันเสาร์ ได้ร่วมกันมามอบอุปกรณ์การสอนไวท์บอร์ดให้กับทางโรงเรียน เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีอ.ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ และ อ.จิรัฐพล มณีกูล เป็นผู้รับมอบ