วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ทางทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ณ วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี