ทำบุญแด่อาจารย์ ดร.สยันต์ พรมดี วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนภัทรเวชสยามแผนไทย เชียงใหม่