การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ไข้” ในเชิงลึก กับ อ.ยส พฤกษเวช ให้แก่จิตอาสา

#โรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย