LINE_ALBUM_รับใบประกาศระยะสั้น 7.7.67_240707_1

หลักสูตรแพทย์แผนไทย 4 สาขา

เปิดสอนหลักสูตรเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และ การนวดไทย  โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ และ สภาการแพทย์แผนไทย

เวชกรรมไทย 3 ปี

เภสัชกรรมไทย 2 ปี

การนวดไทย 2 ปี

การผดุงครรภ์ไทย 1 ปี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เปิดสอนหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) และ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาการ และกรมสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพ (ส.บ.ส.)

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

(60 ชั่วโมง)

หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ

(150 ชั่วโมง)

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โดย คณะวิทยากรจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

"การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

เพิ่มเติม

นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี ๒ เทอม ๑ รุ่น เรียนภาคปฎิบัติการการทำยาเข้าน้ำมันไพล การทำยาขี้ผึ้ง อาจารย์ผู้สอน อ.พรปรียา คู่เรืองตระกูล

เรียนภาคปฎิบัติการการทำยาเข้าน้ำมันไพล การทำยาขี้ผึ้ง

เพิ่มเติม