หลักสูตรแพทย์แผนไทย 4 สาขา

เปิดสอนหลักสูตรเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และ การนวดไทย  โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ และ สภาการแพทย์แผนไทย

เวชกรรมไทย 3 ปี

เภสัชกรรมไทย 2 ปี

การผดุงครรภ์ไทย 1 ปี

การนวดไทย 2 ปี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เปิดสอนหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) และ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาการ และกรมสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพ (ส.บ.ส.)

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

(60 ชั่วโมง)

หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ

(150 ชั่วโมง)

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม